تعریف

در تمامی شرکتها و مؤسسات اعم از شرکت مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت تعاونی و… ( به جز شرکت سهامی خاص ) چنانچه شخص یا اشخاصی بنا به هر دلیلی نتوانند به همکاری خود با شرکت ادامه دهند، خروج از شرکت که نهایتا منجر به کاهش سرمایه می گردد، در چند مرحله انجام می شود.

خروج از شرکت و یا کاهش سرمایه هر یک از سهامداران بایستی با رضایت آن شخص انجام گیرد و بدون رضایت کتبی وی ( امضای صورتجلسه و اوراق ) سایر اعضا نمی توانند این کار را انجام دهند.

 

مدارک مورد نیاز

 • مدارک احراز هویت تمام اعضای شرکت
 • سربرگ شرکت
 • ارایه مدارک شناسایی مربوط به شرکت یا مؤسسه توسط وکیل مؤسسه
 • حضور کلیه شرکا در جلسه
 • مهر مخصوص شرکت

دلایل ورود و خروج شرکا

 • جایگزین نمودن شخص یا اشخاص از مجموعه با شخص یا اشخاص دیگر.
 • انصراف یکی از اعضای شرکت از ادامه کار.
 • اضافه شدن فرد جدید به هر دلیلی.

ورود شریک جدید

ورود شریک به شرکت که طی صورتجلسه مجمع امور مربوط به آن انجام می شود به دو روش انجام می شود :

 • ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت
 • ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران
 • ورود شریک جدید به شرکت

زمان ورود شریک جدید به شرکت بایستی یک نوع مبادله سرمایه ای بین شرکا تعیین شود که این مبادله ممکن است به دو حالت انجام شود :

 1. مبادله شریک جدید با شرکای قدیمی : که این نوع مبادله، مبادله بین اشخاص حقیقی است.
 2. مبادله شریک جدید با شرکت : این نوع مبادله، مبادله بین شخص حقیقی ( شریک جدید ) با شخص حقوقی ( شرکت ) است که سبب افزایش سرمایه گردیده و می تواند در قالب یکی از حالت های زیر باشد:
 • ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه تعیین شده برای او.
 • ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه تعیین شده برای او.
 • ورود شریک جدید با فرض پرداخت کمتر از سرمایه تعیین شده برای او.
 • ورود شریک جدید با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت.

خروج از شرکت

در شرکت تضامنی ، مطابق ماده 123 قانون تجارت هیچ یک از شرکا اجازه ندارند بدون رضایت سایر شرکا سهم خود را به دیگری واگذار کرده و از شرکت خارج شوند مگر اینکه تمامی شرکا به اتفاق رضایت داشته باشند.

خروج از شرکت تضامنی امری عادی و معمولی نیست چرا که در شرکت تضامنی شخصیت و اعتبار شرکا از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا خروج از شرکت تضامنی می تواند در ادامه فعالیت شرکت بسیار تاثیرگذار باشد.

نوع مبادله سرمایه

در شرکت تضامنی ، مطابق ماده 123 قانون تجارت هیچ یک از شرکا اجازه ندارند بدون رضایت سایر شرکا سهم خود را به دیگری واگذار کرده و از شرکت خارج شوند مگر اینکه تمامی شرکا به اتفاق رضایت داشته باشند.

خروج از شرکت تضامنی امری عادی و معمولی نیست چرا که در شرکت تضامنی شخصیت و اعتبار شرکا از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا خروج از شرکت تضامنی می تواند در ادامه فعالیت شرکت بسیار تاثیرگذار باشد.

سوالات متداول

در این شرایط شرکا نسبت به نصب و عزل مدیران تصمیم گیری می نمایند. اما چنانچه مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند طبق همان اساسنامه باید جهت تغییر مدیر یا مدیران عمل نمود.

در صورت عدم تمایل یکی از اعضای هیات مدیره در بقای سمت و خروج از شرکت سهامی خاص یا عام یا شرکت مسولیت محدود خود و عدم همکاری سایر اعضا جهت خروج وی نامبرده میتواند با تقدیم اظهارنامه به سایر اعضا و شرکت و پس از آن طرح دادخواست به طرفیت اشخاص مذکور الزام شرکت و اعضا و همچنین اداره ثبت شرکت ها را به خروج خود از شرکت بخواهد. این خواسته توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید مدارک و مقرون به صحت بودن ادعای خواهان قاضی رسیدگی کننده پس از اخذ استعلامات حکم به خروج عضو از شرکت و الزام اداره ثبت شرکت ها به ثبت صورتجلسه صادر مینماید.
 • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
 • کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره.
فهرست مطالب
مشاوره رایگان