تعریف

اگر شما قصد ثبت شرکت دارید طبق باب سوم قانون تجارت با عنوان شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می‌شود که تمام سرمایه آن به هنگام تاسیس، منحصرا به وسیله موسسین آن تشکیل شده است.

قبل از اینکه در مورد ثبت شرکت سهامی خاص اطلاعاتی به دست آورید بهتر است در مورد شرکت سهامی خاص مطالبی در اختیارتان قرار دهیم. شرکت سهامی خاص یک شرکت است که در آن افراد با توجه به میزان سرمایه ای که دارند مسئولیت سرمایه خود را به عهده دارند. به همین دلیل به این شرکت ها شرکت های سهامی خاص می گویند.

در واقع بهتر است اشاره کنیم که در این شرکت ها افراد با توجه به میزان سهامی که دارند در مسئولیت های شرکت سهیم هستند. حداقل باید در این شرکت ها سه سهامدار در شرکت باشند و حداقل دو بازرس وجود داشته باشند. نکته قابل توجه در مورد این شرکت ها این است که قبل از نامگذاری شرکت باید اسم سهامی خاص قبل و بعد از اسم شرکت قرار داده شود.

در این شرکت ها حداقل سرمایه 1.000.000 ریال ( صد هزار تومان) است در نظر گرفته شده است که به سهم مساوی تقسیم می‌شود. در این زمینه باید به قوانین ثبت شرکت سهامی خاص توجه داشته باشید. ما در این مقاله اطلاعاتی در این زمینه به شما ارائه می دهیم.

مدارک لازم

برای مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص می توان به آدرس و کد پستی منزل یا دفتر کار و کپی شناسنامه و کارت ملی، انتخاب نوع فعالیت و نام شرکت، تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص و…‌ اشاره کرد.

 • شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین و موسسین
 • آدرس و کد پستی شرکت
 • سرمایه و لیست اعضا و لیست سهامداران و سمت ها
 • موضوع فعالیت شرکت
 • به علاوه بازرسان نباید با مدیران شرکت رابطه ی فامیلی داشته باشند.

مناسب چه نوع شرکتی

 • شرکت عمرانی
 • شرکت نفتی
 • شرکت پتروشیمی
 • شرکت تولیدی
 • شرکت بورس
 • شرکت دولتی

آگهی دعوت

تنظیم صورتجلسه نیاز به چاپ آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه رسمی دارد که این آگهی دعوت مجامع عمومی می بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

الف – مشخصات کلی آگهی دعوت مجامع عمومی

 1. در آگهی دعوت مجامع عمومی نام کامل شرکت ذکر شده باشد .
 2. در آگهی دعوت سهامی خاص یا آگهی دعوت شرکت سهامی عام الزاما ذکر شده باشد . (رعایت تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
 3. در آگهی دعوت سهامی خاص مجامع عمومی شماره ثبت ذکر شود . ( رعایت ماده 220 قانون تجارت )
 4. در آگهی دعوت سهامی خاص دستور جلسه به صورت مصرح بیان شود .
 5. نوع مجمع عمومی در آگهی دعوت ذکر گردد .
 6. در آگهی دعوت سهامی خاص تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ذکر شود .
 7. محل تشکیل جلسه مجمع می بایستی به صراحت در آگهی دعوت قید گردد .
 8. آگهی دعوت سهامی خاص می بایستی دارای مقام دعوت کننده باشد .
 9. آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه کثیر الانتشار شرکت چاپ و منشر شده باشد .

ب- موارد مربوط به تاریخ و مواعد آگهی دعوت

 1. زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی با قید ساعت و تاریخ دقیق در متن آگهی دعوت جهت انطباق با صورتجلسه مربوطه اعلام گردد .
 2. چنانچه دو مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) که دارای صلاحیت جداگانه و اختصاصی می باشند ، در یک روز تشکیل گردند می بایستی ساعت تشکیل مجزا و دستور جلسه مشخص ومصرح بیان شده باشد و صورتجلسات مجزا نیز به تبع آن تنظیم و ارائه گردد .
 3. فاصله بین زمان انتشار دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می باشد ( رعایت ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
 4. استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت در ماده 98 قانون تجارت توجیه قانونی ندارد.
 5. اساسنامه شرکت نمی تواند حداقل مواعد مقرر در ماده 98 (از 10 روز کمتر) و حداکثر را (از 40 روز بیشتر )پیش بینی نماید . در صورت مغایرت مواعد مذکور مقررات قانون تجارت حاکم می باشد .
 6. ساعت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی در آگهی دعوت نباید با ساعت و تاریخ تشکیل مجمع در صورتجلسه تنظیمی مغایر باشد .
 7. در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .
 8. هر گاه در مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ واقع نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید ، تمدید جلسه ( تنفس ) محتاج به آگهی دعوت مجدد نیست .

ج – موارد مربوط به محل تشکیل مجمع در آگهی دعوت

 1. محل تشکیل مجمع می بایستی با نشانی کامل در آگهی دعوت قید شود .
 2. چنانچه در متن آگهی دعوت سهامی خاص محل تشکیل اقامتگاه و یا مرکز اصلی شرکت ذکر شده باشد می بایستی با متن صورتجلسه مطابق باشد .
 3. تشکیل مجامع عمومی در محل شرکت ( اقامتگاه ) الزامی نیست .
 4. چنانچه در متن آگهی دعوت سهامی خاص نشانی کامل ذکر شده باشد بطوری که نام کامل ساختمان و یا کارخانه بصراحت بیان شده باشد و سهوا مغایرت در شماره پلاک در متن صورتجلسه بیان گردد ، با توجه به قرینه ای که وجود دارد ، اشتباه موثر تلقی نمی گردد و مانع ثبت صورتجلسات نمی گردد .
 5. چنانچه محل تشکیل جلسه مجمع عمومی ، دفتر شرکت و یا دفتر اصلی شرکت و یا سایر عناوین ذکر شده باشد با توجه به تصریح ماده 100 قانون مذکور نشانی کامل می بایستی صراحتا اعلام گردد.
 6. مغایرت و اشتباه در طبقات محل تشکیل جلسه در متن آگهی دعوت و صورتجلسه تنظیمی مرتبط ، چنانچه بدون قرینه باشد ، می تواند اشتباه موثر تلقی شود.

د – موارد مربوط به دستور جلسه در آگهی دعوت

دستور جلسه می بایستی بصورت مشخص و مصرح در آگهی دعوت بیان گردد.

سوالات متداول

بله، به عنوان مثال یک فرد می تواند همزمان سمت های مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را داشته باشد.
بله، برای مثال : 1،000،000،000 ریال سرمایه منقسم به 100،000 سهم 10،000 ریالی
فهرست مطالب
مشاوره رایگان